เรียนออนไลน์

รู้จักผู้นำทีมผู้สอน จัดทำเนื้อหา และออกข้อสอบ

พิชิต TCAS

สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด คลังข้อสอบ วิเคราะห์ผลสอบ ตะลุย O-NET GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ

เตรียมตัวเนื้อหามัธยมศึกษาตอนปลายให้พร้อม ด้วยสรุปเนื้อหา วีดีโอ แบบฝึกหัด ข้อสอบ และระบบวิเคราะห์ผลการเรียนส่วนบุคคล เพื่อเข้าสู่สนามสอบพิชิต TCAS สอน จัดทำเนื้อหา และออกข้อสอบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้มีประสบการณ์การสอนโรงเรียนชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทำความรู้จักผู้นำทีมผู้สอน จัดทำเนื้อหา และออกข้อสอบ

ผศ. ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขา Mathematics จาก The University of Sydney , Australia

เกียรติประวัติ

รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2562 จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา

อดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์ที่ University of Leeds , UK

การทำงาน

อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

เกียรติประวัติ

ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยอายุเพียง 30 ปี

ดร. กรกันยา ประทุมยศ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกด้าน Chemistry จาก The Ohio State University, USAปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการพสวท.

ดร. นุจริน จงรุจา

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกด้าน Engineering (Molecular biotechnology) จาก Osaka University, Japan

เกียรติประวัติ

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (5-year Monbukagakusho Scholarship) ระดับปริญญาเอก

ดร.ปาริตา เสือพันธ์

อาจารย์พิเศษคณะโลกคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกสาขา Economics of Education จาก Columbia University, USA.ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ ( English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน

สอนวิชา Economics for Social Entrepreneur ที่ คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กวิฏ ตั้งจรัสวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วุฒิการศึกษา

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนด้านประวัติศาสต์ศิลปะไทยและเขมร มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ภัคฐ์พิชา ศรีวิไลเจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ Master in English as an International Language(International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี English Program (ACTEP)

พิเศษสำหรับสมาชิกพรีเมียม

พรีเมียม

รายวิชา

799 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา เป็นรายวิชา
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 1,000 ข้อ ต่อวิชา
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายศิลป์

2,200 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 4,500 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายวิทย์

2,700 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 9,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

รวมทุกวิชา

3,500 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 15,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
ประเมินโอกาสติด TCAS
รอบที่ 4 ได้ครบถ้วน