นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
บริษัท แกนติค จำกัด จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้เข้าใช้งานแอพพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ ที่เป็นบริการของบริษัท

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัท ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประสงค์ที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ support@bootcampdemy.com โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ สำหรับท่านที่ได้บอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ของบริษัท หากท่านประสงค์จะยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ support@bootcampdemy.com

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎของแพลตฟอร์ม Facebook คุณสามารถลบข้อมูลของคุณทั้งหมดได้โดยการส่ง email มาที่ support@botocampdemy.com

หากคุณต้องการลบกิจกรรมของคุณสำหรับแอพ Bootcampdemy คุณสามารถลบกิจกรรมของคุณตามคำแนะนำต่อไปนี้

ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของบัญชี Facebook ของคุณ คลิก "การตั้งค่า" จากนั้นไปที่ "แอพและเว็บไซต์" แล้วคุณจะเห็นกิจกรรมแอพทั้งหมดของคุณ เลือกตัวเลือกของ Bootcampdemy คลิกปุ่ม "ลบ"

เท่านี้ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับ Bootcampdemy ทั้งหมดก็จะถูกลบออกไป