วิเคราะห์ TCAS
จากความสามารถของคุณ

เลือกคณะที่คุณใฝ่ฝัน ดูซิว่าเมื่อเทียบกับสถิติที่ผ่านมา
คุณ “ติด” หรือไม่

เช็คความพร้อม

ดูความพร้อมในแต่ละบท แต่ละวิชา
เพื่อค้นหาจุดแข็งของคุณ

ค้นหาจุดอ่อน

เพิ่อเรียนรู้ ในบทเรียนที่คุณยังอ่อนอยู่
ทำแบบฝึกหัด ให้กลายเป็นจุดแข็งของคุณ

ดูสถิติย้อนหลัง

ย้อนดูสถิติย้อนหลัง เทียบกับคะแนนที่คุณทำได้จริง