Update TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

ยอดวิว 1.4k
Update TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
📍อัพเดต TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
สำหรับน้อง ๆ #Dek66 ที่กำลังมีข้อสงสัยกันว่า TCAS66 ต้องสอบอะไรบ้าง มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก TCAS65 บ้าง วันนี้พี่ ๆ Bootcampdemy จะนำข้อมูลรายละเอียดมาบอกกัน

- สำหรับ TCAS66 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
1. TGAT (Thai General Aptitude Test) คะแนนเต็ม 300 คะแนน
2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. A-Level คะแนนเต็ม 100 คะแนน

📍TGAT ปรับรายวิชาสอบจาก GAT
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ
- การคิดอย่างมีเหตุผล
- สมรรถนะการทำงานในอนาคต
📍TPAT ปรับรายวิชาสอบจาก PAT
- วิชาเฉพาะ กสพท
- ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
📍ส่วนรายวิชาสามัญได้ปรับเปลี่ยนเป็น "A-Level" ซึ่งได้มีความใกล้เคียงกับวิชาสามัญ+PAT7ที่น้อง ๆ ได้สอบใน TCAS65 แต่มีบางวิชาเพิ่มเติมเข้ามา โดยใน TCAS66 ปรับเปลี่ยนเป็นดังนี้
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา
-ภาษาไทย
-สังคมศึกษา
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสงสัยว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์1และ2 คืออะไร? คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือ การรวมกันระหว่างคณิตศาสตร์1 และ PAT1 โดยโจทย์จะมีการออกแบบประยุกต์ให้มีความ Advance มากขึ้น เน้นความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยจะต่างจากข้อสอบปีที่ผ่านมา

**น้อง ๆ สามารถเลือกสอบเพียง คณิตศาสตร์ประยุกต์1 หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์2 หรือสามารถสอบทั้ง 2 ส่วนเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชากำหนด

📍ขอบเขตเนื้อหา - เนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก

📍ช่วงเวลาในการสอบ
- TGAT : ตุลาคม 2565 หรือ ธันวาคม 2565 (ใช้สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบ Portfolio/Quota/Admission)
- TPAT : ธันวาคม 2565 (ใช้สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบ Portfolio/Quota/Admission)
- A-Level : มีนาคม 2566 (ใช้สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบ Quota/Admission)

**อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 65

หมายเหตุ จากทปอ. : ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ